دشواری های زندگی محرومین تنها به کمبودهای مادی چون عدم دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و آب آشامیدنی مناسب محدود نمی شود. فقدان دانش و مهارت های اساسی زندگی و فقدان امید و از بین رفتن احساس کرامت انسانی، می تواند درد و رنج فقر را بیشتر کند .


به خلاف تصور غالب، فقر در حقیقت فقدان فرصت‌های واقعی و توانایی‌های لازم برای اجتناب از گرسنگی، سوء‌‌تغذیه، بی‌خانمانی و شرایط دشوار و پر آسیب است. به عبارت دیگر محرومیت از برخی قابلیت‌های اساسی در زندگی و نیز محرومیت از برخی توانایی‌های اجتماعیِ ضروری برای بازآفرینی هستی اجتماعی، طرز تلقی دیگری از فقر را عرضه می‌کند.
از دیگر برنامه های گروه خانه دیدار ما توانمند سازی والدین، کودکان در معرض آسیب جهت مقابله با مسائل و بحرانی های پیش رویشان می باشد .
از این رو گروه خانه دیدار دوست بر آن شد تا کارگاه های مهارتی ویژه والدین به عنوان اولین الگو و معلم کودک برگزار کند .
این کارگاه ها به صورت دوره ای و منظم در موضوعات تربیتی، زناشویی، بهداشت و سلامت، آموزش مشاغل خانگی و … برگزار می شود .