شناسایی خانواده های در معرض آسیب و پیگیری نیاز های ایشان

شناسایی خانواده های در معرض آسیب یکی از قدم های مهم در جهت برنامه ریزی های یک مجموعه آموزشی – مددکاری است. چرا که اگر شناسایی خانواده های مخاطب یک مجموعه به درستی انجام نشود علاوه بر این که منابع حمایتی به عدالت به دست خانواده ها نمی رسد، امکان برنامه ریزی متناسب با نیاز مخاطبان نیز کمتر می شود.

در این راستا خانه دیدار دوست مدتی قبل از آغاز به کار رسمی، برنامه سر زدن به خانواده ها و بررسی نیازهای ایشان در محله های پر آسیب شهری مثل سعدی، دروازه کازرون، سهل آباد و … را آغاز نموده است.

با توجه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی بافت های مختلف، ما شناسایی خانواده ها را منطقه به منطقه پیش می بریم تا بتوانیم با شناخت کافی از هر محله و مردمان و آداب و رسوم ایشان، به خانه هایشان وارد شویم و اولویت های خانواده ها را مشخص کنیم.

به طور کلی، فعالیتهای گروه در این حوزه توانمند سازی خانواده ها 3 مرحله دارد:

در مرحله اول: شناسایی و پیگیری نیازهای بحرانی

بعد از ارزیابی و اولیت بندی، خانواده تحت حمایت گرفته می شود و عمده نیازهای ضروری خانواده که تبدیل به بحران شده است پیگیری می شود. برای مثال نیازمندی های فوری درمانی مثل تهیه دارو یا عمل جراحی، پیدا کردن سرپناه مناسب، پیگیری های آموزشی مثل کمک هزینه تحصیلی، پیگیری وسایل ضروری خانواده مثل یخچال .

مرحله دوم: تلاش برای توانمند سازی اقتصادی خانواده

 در این مرحله با شناسایی پتانسیل های اعضای خانواده سعی می شود تا سرپرست یا یکی از اعضا بتواند حداقل درآمدی جهت تامین نیازهای اولیه خانواده داشته باشد.

البته ممکن است بنا به دلایل مختلف تا مدت ها امکان تعریف شغل برای سرپرست خانواده وجود نداشته باشد، مثلا مادری که سه فرزند معلول ذهنی و جسمی دارد به سختی می تواند برای انجام یک شغل از خانه خارج شود. کارگروه اشتغال سعی می کند افرادی با این شرایط را در محیط خانه خودشان فعال کند.

مرحله سوم: بازسازی روابط اجتماعی عاطفی

سعی می شود تا شرایطی ایجاد شود تا خانواده در یک فضای دوستی قرار بگیرد و احساسی در او ایجاد شود که بتواند دوستی و رابطه های دوستی را تجربه کند و بتواند نیازهای اجتماعی عاطفی را در ارتباط با ما تا حدودی جواب بگیرد که این امر بواسطه پخش غذای گرم به صورت هفتگی و دیداری هر چند کوتاه و یا سرزدن هایی در قالب مهمانی با خانواده ها صورت بگیرد .

در جهت توانمند سازی خانواده  ها،فعالیت های آموزشی مختلفی در موسسه اجرا می شود که در بخشهای دیگر به طور کامل معرفی شده اند.

گروه مخاطب ما  :

 افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب بویژه کودکان کار و خیابان، زنان سرپرست خانوار، خانواده های افراد زباله گرد، زنان دستفروش، کار گرهای روزمزد، کودکان بازمانده از تحصیل پناهنده و یا خانواده هایی که بنا به دلایل مختلف مثل داشتن بیمار در خانه یا معلولیت سرپرست در شرایط بحرانی به سر می برند.

معمولا در هر ماه اگر از لحاظ امکانات تامین باشیم حدود 10 بازدید خواهیم داشت  که معمولا 5 خانواده جدید هر ماه به خانواده هایمان اضافه خواهند شد .

در حال حاضر  – بهمن ماه 1396 – حدود 115 خانواده تحت حمایت داریم .