راه اندازی مرکز آموزشی، مهارتی در منطقه سعدی

هر آرزویی، هر قدر دست نیافتنی می تواند در آینده ای دور یا نزدیک برآورده شود، اگر برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و این برنامه ریزی تنها با پشتوانه “شناخت درست از مسأله” ممکن است.

نیک بیندیشیم: هر یک از ما می توانست جای آن ها باشد؛ محرومیت از خوراک و پوشاک و سرپناه مناسب برای بسیاری از ما آسان نیست. اما این هنوز همه ماجرا نیست؛ محرومین، از بهداشت، آموزش مناسب و خانواده ای حمایت گر نیز بی نصیب اند. ایجاد چنین وضعیت دشواری فقط گناه آنان نیست و از سویی رهایی از این شرایط برایشان هرگز ساده نیست. مشاهده این وضعیت های دشوار، ما را بر آن می دارد که با آن ها، برای دگرگون کردن این وضعیت و کاستن از رنجشان، همگی دست به دست هم دهیم .

این موسسه با نام رسمی ” خانه دیدار دوست ” و با هدف کاهش آسیب و نزدیک شدن به برابری اجتماعی در منطقه سعدی کار خود را از تیر 96 آغاز کرده است .

یکی از دلایلی که این منطقه به عنوان اولین منطقه هدف انتخاب شد، تعداد زیاد افرادی بود که محروم از تحصیل و امکانات اولیه زندگی بودند که این کار بواسطه ارزیابی توسط کارگروه مددکاری بعد از ارزیابی شش منطقه پر آسیب شهری صورت گرفت .

در خصوص جزییات برنامه های در جریان خانه می توانید به بخش های دیگر در خانه چه می گذرد مراجعه کنید .