سواد آموزی به نوجوانان کار و خیابان

ما هر روزه نوجوانانی در جای جای شهرمان میبینیم که در حال کارکردن هستند. حتما هرکدام مان وقتی با آنها برخورد می کنیم، به این فکر می کنیم که چرا این نوجوان در حال کار کردن است؟

پس باید فکری کرد، چرا که این نوجوانان هم دقیقا مثل نوجوانان خود ما حق رشد کردن و شکوفا کردن توانایی هایشان دارند و فقط در این صورت است که می توانیم جامعه ای داشته باشیم که در آن عدالت وجود دارد، چرا که نزدیک شدن به عدالت با خواست و تلاش عده ای کثیر طی می شود.

بنابراین ما تصمیم گرفتیم سوالهای خود را به عمل نزدیک کنیم و برای این نوجوانان کلاس های سوادآموزی برگزار کنیم تا بتوانند حداقل تا حدی بازمانده بودن از مسیر رشد خود را جبران کنند و بتوانیم حداقل اندکی آنها را از شکستها و ناامیدی ها و رفتن به مسیر بزهکاری مصون بداریم.

در حال حاضر حدود 30 نفر از این نوجوانان در سه روز از هفته با کتابهای رسمی آموزش و پرورش با معلمان مجرب تحت آموزش هستند و هزینه کل دوره تحصیل 9ماهه آنها رایگان می باشد.