کارگروه اشتغال

1- برگزاری کارگاه های آشنایی با مشاغل و فرصتهای شغلی موجود برای محرومین

2- برگزاری دوره‌های حرفه آموزی برای کودکان کار

3- آموزش عروسک دوزی به دختران نوجوان

4- آموزش خیاطی و راه‌اندازی کارگاه برای مادران

5- احداث گلخانه و تولید گیاهان گلخانه ای

6- برگزاری دوره‌ های آشپزی برای مادران

7- آموزش های فنی و کار با چوب برای پدران