در آبان سال 94 تعداد 130 عدد کاپشن بین دانش آموزان دو مدرسه که اکثر دانش آموزان جز بچه های کار و خیابان یا بد سرپرست بودند، توزیع شد .
در آبان سال 95 تعداد 260 عدد کاپشن بین دانش آموزان 8 مدرسه محروم و دو پایگاه بهزیستی و مددجویان یک خیریه معتبر توزیع شد.
روال توزیع کاپشن به این صورت بود که ما از طریق مدارس محروم لیستی از دانش آموزانی که در آن زمان بدون کاپشن در سردی هوای آبان ماه به مدرسه می رفتند و از طرفی وضعیت خانوادگی خوبی نداشتند، تهیه کردیم.

تمامی کاپشن ها در یک روز بین دانش آموزان مدارس محروم توزیع شد و بخش عمده آن هم در یک مکان مشخص بین خانواده های تحت حمایت توزیع کردیم و روال توزیع هم شبیه روال توزیع بن کفش بود که به هر خانواده تعدادی بن با تاریخ و ساعت مشخص داده بودیم و در یک برنامه یک روزه از صبح تا عصر تمامی کاپشن ها توزیع شد.