در مهرماه سال 95 تعداد 450 بن خرید کفش به مبلغ 18 میلیون تومان از یک فروشگاه معتبر بین دانش آموزان 14 مدارس محروم، پایگاه های بهزیستی مناطق محروم و خانواده هایی که تحت حمایت بودند، توزیع شد.
در اسفند ماه سال 95 تعداد 350 بن خرید کفش به مبلغ 13میلیون تومان از یک فروشگاه معتبر بین دانش آموزان سه منطقه محروم و خانواده های جدید تحت حمایت توزیع شد.
روال توزیع کفش ها به این صورت بود که ما از طریق مدارس محروم لیستی از دانش آموزانی که کفش پاره داشته و از طرفی وضعیت خانوادگی خوبی نداشتند، شناسایی کردیم.
از طرف دیگر با یکی از فروشگاه های معتبر که کفش هایی با جنس های خوب ایرانی داشت، قرار دادی منعقد کردیم که در ازای دریافت بن و مدرک شناسایی صرفا به خود دانش آموز کفش تحویل دهد.
انتخاب کفش هم با سلیقه خود دانش آموز، از بین 15 کفشی که ما انتخاب کرده بودیم، انجام می گرفت .
دانش آموزان هر مدرسه در یک بازه زمانی دو یا سه روزه که بر روی بن ها مشخص شده بود، با همراه داشتن کارت شناسایی و بن، به فروشگاه مربوطه جهت دریافت کفش مراجعه می کردند.
البته به بعضی از خانواده هایی که در وضعیت بحرانی به سر می بردند، به دیگر اعضای خانواده هم بن کفش دادیم .
و در پایان به تعداد بن هایی که فروشنده تحویل گرفته بود، هزینه نهایی کفش ها را پرداخت کردیم .