این طرح در سال 95 در یکی از مناطق محروم و پر جمعیت شهری اجرا شد .

در این طرح با یک مغازه تعمیر کیف و کفش قرار دادی منعقد کردیم و قرار شد به مدت 10 روز کلیه تعمیرات کیف و کفش دانش آموزان رایگان و مواردی که هزینه زیادی دارند را با 70 در صد تخفیف انجام دهند و در پایان جمع هزینه را ما پرداخت کردیم .