در این طرح که به حمایت و همراهی یکی از خیرین در سال 94 اجرایی شد، سه روز در هفته و در طول یک سال تحصیلی به 380 دانش آموز دوره ابتدایی صبحانه رایگان داده می شد .

ملاک انتخاب این مدرسه، سو تغذیه شدید و بدسرپرستی بسیاری از دانش آموزان بود که همین امر موجب افت تحصیلی و پایین آمدن سطح یادگیری دانش آموزان می شد .
در ضمن بسیاری از این دانش آموزان در شیفت مخالف مدرسه به دستفروشی مشغول بودند .