خانه دیدار دوست فعالیت های خود را از مهرماه سال 1394 آغاز کرده است.
هدف اصلی ما در انجام فعالیت ها، توانمندسازی افراد در معرض آسیب و گسترش امید و دوستی در میان همه افراد جامعه است. کودکان کار و خیابان، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بد سرپرست، کودکان زباله گرد، خانواده های این کودکان و نیز خانواده های تک سرپرست، اصلی ترین گروه های هدف ما بوده اند. ما امیدواریم که از طریق اجرای برنامه های آموزشی، اشتغال و مددکاری بتوانیم گامی در راستای زدودن فقر و کاستن از رنج و آلام کسانی برداریم که برادران ما در آفرینش اند.

انجام بازدیدهای مددکاری و شناسایی مخاطبان جدید، برگزاری کلاس های سوادآموزی ویژه کودکان بازمانده از تحصیل، برگزاری کلاس های مهارت های زندگی، ایجاد کارگاه اشتغال و کارآفرینی، توزیع غذای گرم، پیگیری موارد درمانی خانواده ها و فعالیت های مددکاری از جمله اقدامات ما تا کنون بوده است.

ما در “خانه دیدار دوست” رویایی داریم! رویای تحقق عدالت و برادری، رویای جوانه زدن امید، رویای حیاتی پاک و …